به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

گالری

گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف،آرشیو،عکس،ویدیو،نمونه،تصویر

اقدامات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه

·         استفاده از آزمايشگاه تنهـا منحصر به افرادي است كه مجاز هستند.

·         ورود اطفـال و كودكان به آزمايشگاه اكيداً ممنوع مي باشد.

·     استعمال دخـانيـات، خـوردن، آشاميـدن، نگهداشتن موادغذايي، نوشيدني ها، تنباكو و استفاده از مواد آرايشي در آزمايشگاه مطلقاً ممنوع است.

·         استفاده از لنز تماسي چشمي، بدون استفاده از عينک محافظ، در آزمايشگاه توصيه نمي گردد.

·     به هنگام كـار و جابجايي مـواد شيميايي، مواد خطرناك زيست محيطي يا مواد راديوايزوتوپ در محيط

آزمايشگاه، از روپوش هاي مخصوص آزمايشگـاه (كه قد آن تا زانوي كاربر باشد) و ماسك هاي چشمي استفاده كنيد.

·     موهاي بلند خود را به هنگام كـار با مـواد شيميايي، مواد خطرناك زيست محيطي، راديوايـزوتوپ ها،

يـا جابجايي ماشين آلات و تجهيزات آزمايشگـاهي، (در پشت سر خود) ببنديد.

·     همواره آزمايشگاه و محل كار خود را تميـز نماييد و مـواد شيميايي، بيولوژيكي غيرضروري و تجهيزات

بلامصرف را در محل مخصوص خود قرار دهيد.

·         از جا گذاشتن بطري های مخصوص مـواد واكنش گر (پر يا خالي)، در كف آزمايشگاه خودداري كنيد.

·     تنها با مـوادي كـار كنيد كه از ميـزان اشتعـال پـذيري، واكنش دهي، سميت و نيز روشهاي صحيح

جابجايي و ذخيره آنها و اقدامات اضطراري مربوطه آگاهي داريد. گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای

،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف

·         خروجي ها و راهروها را در همة مواقع باز (و بدون هرگونه مانع) نگهداريد.

·         تا حد امكـان، از كار به تنهايي در محيط آزمايشگـاه خودداري كنيد.

·     اگر طبيعت كـار شما اقتضاء مي كنـد كه به تنهايي در آزمايشگاه كـار كنيد، بايستي

حضور خود را به مسئول آزمايشگاه و يا همكاران ديگر اطلاع دهيد.

گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف،آرشیو،عکس،ویدیو،نمونه،تصویر

·         هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناك را سريعاً به اطلاع سرپرست آزمايشگاه و مسئولين ذيربط برسانيد.

حفظ و نگهـداری

·         خطرات ايمني را با حفظ و نگهداري محيـط هاي كار در وضعيت مطلوب از بين ببريد.

·         حداقل دو خروجي باز (بدون مانـع) در آزمايشگاه تعبيـه شده باشد.

·         حداقل دو راهروي باز (بـدون مانـع) به طرف درهاي خروجي آزمايشگاه ايجاد شده باشد.

گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف،آرشیو،عکس،ویدیو،نمونه،تصویر

گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف،آرشیو،عکس،ویدیو،نمونه،تصویر

·همـواره، مواد و وسايـل غير ضـروري را از روي ميزهاي كار، هـودهاي بخار، كف آزمايشـگاه، راهروها و …

بـرداشته و در محل هاي مناسب قرار دهيد.

·نيـكمت هـا، ميـزهاي كـار و ديـگر سطـوح آزمايشگاهي را پس از هـر بار استفـاده با يك مـاده پـاك كننـده

يـا ضـد عفوني كننده تميز نماييد.

·همـة تجهيـزات بايستي قبـل از استفاده بازرسي شوند.

·شيشه آلات مورد استفـاده درآزمايشگـاه بايد از جنس بروسيليكات باشند.

·در صورت استفاده از مواد پاك كننده دي كرومات يا اسيد سولفوريك در آزمايشگاه، دقت كنيد كه

پاك كردن فقط محدود به هود بخار باشد، در غير اين صورت كلريدهاي سمي كلرومتيل از محلول كرومات/اسيد

سولفوريك آزاد مي شوند.

· سعی شـود از محـلول هاي پاك كنندة غيركروماتي استفاده شود.

·در صـورتي كه آزمـايشها ناتمام مانده باشند، يادداشتي حاوي نوع مواد شيميايي مورد استفاده،

نام و نام خانوادگي آزمايشگر و شماره تماس او در كنار دستگاههاي مورد استفاده قرار داده شود.

·كف آزمايشگـاه را در همـة اوقـات خشـك نگهداريد.

·در صورت ريـزش هرگونه مواد شيميايي يا آب، کـف آزمايشگـاه را بلافاصـله تميز كرده و با قراردادن

علائـم هشـدار، ديگران را نسبت به خطرات بالقوه سُرخوردن آگــاه نماييد.

·بر روي همه ماشين آلات و تجهيزات تحت تعمير يا تنظيم، بايستی قبـل از آنـکه قابـل استفاده باشند،

برچسب هشدار نصب گردد.

·سيفون هاي كف آزمايشگاه و سينك ها بايستی به طور مرتب تخليه شده و شسته شوند تا از خروج

گـازهاي نامطبـوع يا آزاد شدن بوي مواد شيميايي در جلوگيري شود.

.سيفون هايي كه به طور مرتب مورد استفاده قرار نمي گيرند براي ممانعت از تبخير آب بهتر است با 20-30 ميلي ليتـر

روغن معدني پر شوند.

. همة سيلندرهاي گاز فشرده بايستي به طور محكم با زنجير يا طناب بصورت ثابت بسته شوند.

.سيلندرهاي خـالي را علامت گذاري كنيد و تمام اقدامـات حفاظتي و ايمني را در مورد آنـها همـانند

سيلندرهاي پر رعايت كنيد.

·         کليه امور خـدمات و نگهداري بايستي توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام پذيرد.

اقدامات لازم قبل از ترك آزمايشگاه

گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف،آرشیو،عکس،ویدیو،نمونه،تصویر

· ضايعات آزمايشگـاهي را شناسايي، بسته بندي و طبق مقررات استاندارد به خارج از محيط

آزمايشگاه منتقل كنيد.

· تجهيزات و وسايل خراب را خاموش و با رعايت مقررات استاندارد از محيط كار (و دسترس ديگران) خارج كنيد.

· سطوح كاري و کليه تجهيزات مـورد استفاده را ضدعفوني كنيد.

· به هنگام اتمام كار و ترك آزمايشگاه، تجهـيزات و وسايل استفـاده نشده را به محل اصلي خود بازگردانيد.

· روپوش مخصوص آزمايشــگاه را در داخل آزمايشگـاه قرار دهيد.

· از خاموش بودن تجهيزات برقي و گازي مورد استفاده اطمينان حاصل نماييد.

·دست هاي خود را با دقت بشوييـد.

· درب آزمايشگاه را بسته و از قفـل بودن آن اطمينان حاصل نماييد

 

گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف،آرشیو،عکس،ویدیو،نمونه،تصویر

گالری،شیشه الات،ازمایشگاه،شیشه ای،شیشه ها،شیشه سازی،ساخت شیشه،ظرف،آرشیو،عکس،ویدیو،نمونه،تصویر